Měření chemických látek v pracovním ovzduší

Sdílet tento příspěvek

Provádíme dle zákona č. 258/2000Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií. Součástí akreditovaného protokolu je zpracování návrhu na zařazení profesí do příslušné kategorie.

-měření vnitřního prostředí provádíme dle vyhlášky č. 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

Stanovení těkavých organických látek v ovzduší

– aromatické uhlovodíky (styren, toluen, xyleny, benzen, …)

– alifatické uhlovodíky

– chlorované uhlovodíky (trichloretylen, tetrachloretylen, dichlormetan,…)

– alkoholy (metanol, etanol, propanol, butanol,..)

– ketony ( aceton, metyletylketon, cyklohexanon,…)

– formaldehyd

-glykolétery a jejich acetáty

– estery kyseliny octové ( etylacetát, butylacetát, etyléter)

– izokyanáty, akryláty, polyaromatické uhlovodíky, ftaláty

– aminy ( triethanolamin, 2 – aminoethanol)

Stanovení anorganických látek

– amoniak (chemická a farmaceutická výroba)

– oxid uhelnatý, uhličitý, siřičitý, oxidy dusíku, sirovodík, ozón

– chlor, chlorovodík

– silné minerální kyseliny

– kovy jejich sloučeniny ( Mn, Fe, Cu, Pb, Zn, Al, Cr, CrVI, Ni, Ti, Mo)

Naše společnost nabízí zajišťování povinností dle zákona a související činnosti:

– autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí

– akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší

– měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika

– autorizované měření emisí

– technické měření emisí

– akreditované měření emisí

– měření prašnosti, měření chemických látek

– mikroklimatické podmínky, měření mikroklimatických podmínek

– rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů

– akreditované odběry vody

– hlukové studie

– kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky

– zpracování rozptylových studií zdrojů znečišťování ovzduší

– zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší

– vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou

– zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší ISPOP

– zpracování souhrnné provozní evidence SPE