Voda z kohoutku jako ochranný nápoj

Sdílet tento příspěvek

Jako ochranný nápoj podle platné legislativy může zaměstnavatel poskytnout i vodu z vodovodního řádu.

Ochrana zdraví při práci s rizikovými faktory mikroklimatických podmínek je řešeno nařízením vlády č. 361/2007 Sb., §3 – §7, poskytování ochranných nápojů § 8. Poslední novelou, která zasáhla i do problematiky poskytování ochranných nápojů, je nařízení vlády č. 93/2012 Sb.

Podle § 8 odst. 2 posledního znění nařízení vlády č. 361//2007 Sb., se poskytuje pro ochranu před zátěží teplem při pracích zařazených do třídy I až IIIa jako ochranný nápoj přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných vod.

U náhrady ztráty tekutin pro třídu I až IIIa se za ochranný nápoj nemusí již považovat jen „balené vody“, ale může jít i o vody, které odpovídají kvalitě jmenovaných vod.  Balená voda jako ochranný nápoj však i nadále bude dodávána tam, kde taková kvalita zdroje chybí.

U třídy IIIb až V, kde se jako ochranný nápoj uvádí minerální vody se střední mineralizací, se nově zavádí, aby tyto byly podávány jen v polovičním množství z nárokové náhrady 70 % a druhá polovina nárokové náhrady byla pokryta ochranným nápojem pro nižší třídy práce. Tato úprava odpovídá stavu, kdy ačkoliv dochází u těžších fyzických prací k významným ztrátám tekutin i minerálů, jsou zejména minerály nahrazovány již ve stravě, a proto není žádoucí, aby organizmus byl jimi předimenzován prostřednictvím vyššího přísunu minerální vody, která by ve vyšších dávkách naopak mohla způsobovat zbytečnou zátěž organizmu resp. ledvin apod. Kombinací minerální vody a například vody přírodní lze docílit dosažení optimální náhrady ztráty tekutin při práci spojené s vyšší fyzickou zátěží.

Protože byl vypuštěn požadavek že musí být jako ochranný nápoj podávána mj. balená voda, je logické, že pitná voda z vodovodního řádu bude splňovat požadavky kladené § 8 odst. 2 uvedeného nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Podle § 53 odst. 1 téhož nařízení: prostor určený pro práci musí být zásoben pitnou vodou v množství postačujícím pro potřeby pití zaměstnanců a zajištění předlékařské pomoci a to bez ohledu na případnou tepelnou zátěž.

Naše společnost nabízí zajišťování povinností dle zákona a související činnosti:

–  autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí

– akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší

– měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika

– autorizované měření emisí

– technické měření emisí

– akreditované měření emisí

– měření prašnosti, měření chemických látek

– mikroklimatické podmínky, měření mikroklimatických podmínek

– rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů

– akreditované odběry vody

– hlukové studie

– kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky

– zpracování rozptylových studií zdrojů znečišťování ovzduší

– zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší

– vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou

– zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší ISPOP

– zpracování souhrnné provozní evidence SPE

– zpracování dokumentů a hlášení pro IRZ

– zpracování dokumentace EIA, oznámení záměru, IPPC

– odborné konzultace a poradenství

– měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod.