Měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Sdílet tento příspěvek

Vrcholí topná sezona a naše měřící skupina pro měření emisí je tu pro vás. Provádíme měření emisí z kotlů plynná, kapalná i tuhá paliva.

Zkušební laboratoř společnosti INECO průmyslová ekologie s.r.o. je držitelem autorizace k měření emisí MŽP ČR a osvědčení o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci opravňující k měření emisí u kotelen a spalovacích zdrojů na veškerá paliva bez omezení jmenovitého tepelného příkonu,

Provedeme Vám měření a analýzu veškerých složek spalin z vašeho zdroje znečišťování ovzduší. Měřenými palivy jsou spalovací zdroje na hnědé a černé uhlí, koks, biomasu, veškerá kapalná a plynná paliva.

Při měření je třeba zajistit dostatečný odběr tepla, je proto vhodné provedení v období topné sezóny.

Oznámení na Českou inspekci životního prostředí:

Oznámit měření příslušnému inspektorátu České inspekce životního prostředí má                                za povinnost provozovatel nejméně 5 pracovních dní před provedením měření (§ 6 odst. 7 zákona 201/2012 Sb.). Po dohodě oznámíme měření na ČIŽP za Vás. Za provozovatele zašleme na ČIŽP do 90 dnů od měření protokol v elektronické podobě.

Česká inspekce životního prostředí (kontakty) – www.cizp.cz

Naše společnost nabízí zajišťování povinností dle zákona a související činnosti:

– autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí

– akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší

– měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika

– autorizované měření emisí

– technické měření emisí

– akreditované měření emisí

– měření prašnosti, měření chemických látek

– mikroklimatické podmínky, měření mikroklimatických podmínek

– rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů

– akreditované odběry vody

– hlukové studie

– kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky

– zpracování rozptylových studií zdrojů znečišťování ovzduší

– zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší

– vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou

– zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší ISPOP

– zpracování souhrnné provozní evidence SPE

– zpracování dokumentů a hlášení pro IRZ

– zpracování dokumentace EIA, oznámení záměru, IPPC

– odborné konzultace a poradenství

– měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod.