Nařízení vlády č. 195/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Sdílet tento příspěvek

Dne 17. 5. 2021 bylo v částce 82/2021 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 195/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Vydáno na základě zákona č. 309/2006 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti, až na výjimky stanovené v závěru, dnem 20. května 2021.

Hlavním důvodem novely je povinnost členských států přizpůsobit své právní řady požadavkům práva Evropské unie.

Zaměstnavatelé musí odhalovat a posuzovat rizika pro zaměstnance spojená s expozicí konkrétním karcinogenům a mutagenům na pracovišti a v případě, že se objeví riziko, musí expozici zabránit.

LátkaPEL mg.m-3NPK mg.m-3
Kadmium a jeho anorganické sloučeniny, jako Cd0,0040,008
Berilium a jeho anorganické sloučeniny0,00060,002
Arsenu anorganické sloučeniny, kyselina arseničná a její soli (s výjimkou arsenovodíku)0,013)0,043)
0,14)0,14)
Formaldehyd0,375)0,75)
0,56)0,746)
4,4´-methylen-bis-(2-chloranilin)0,01
anilin510
chlormethan4280
trimethylamin4,912,5
2-fenylpropan(kumen)50250
sek-butyl-acetát241723
4-methylanilin4,468,92
isobutyl-acetát241723
isoamylalkohol1837
n-butyla-cetát241723
trichloridfosforylu0,060,12

Pozn. 3) mimo odvětví tavby

          4) v odvětví tavby mědi

         5) mimo oblast zdravotnických služeb, pohřebnictví a balzamovacích služeb

         6) pro oblast zdravotnických služeb, pohřebnictví a balzamovacích služeb

Naše laboratoř zajišťuje odběr kapalných a tuhých odpadů, laboratorní stanovení a zpracování zpráv o výsledcích rozboru odpadů.

Naše společnost nabízí zajišťování povinností dle zákona a související činnosti:

– autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí

– akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší

– měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika

– autorizované měření emisí

– technické měření emisí

– akreditované měření emisí

– měření prašnosti, měření chemických látek

– mikroklimatické podmínky, měření mikroklimatických podmínek

– rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů

– akreditované odběry vody

– hlukové studie

– kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky

– zpracování rozptylových studií zdrojů znečišťování ovzduší

– zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší

– vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou

– zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší ISPOP

– zpracování souhrnné provozní evidence SPE

– zpracování dokumentů a hlášení pro IRZ

– zpracování dokumentace EIA, oznámení záměru, IPPC

– odborné konzultace a poradenství

– měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod.