Vyhláška č. 8/2021 Sb.

Sdílet tento příspěvek

Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) vešla v platnost dne 5. ledna 2021.

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje

  • katalog odpadů
  • postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů
  • obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
  • obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
  • metody a postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
  • doplňující limitní hodnoty a kritéria pro nebezpečné vlastnosti odpadu HP 9, HP 14 a HP 15
  • podrobnosti provádění vzorkování odpadů
  • způsob provádění laboratorních zkoušek, analýz a ekotoxikologických a mikrobiologických  testů odpadů a dalších zkoušek odpadů
  • obsahové náležitosti osvědčení, sdělení a dokumentační zprávy

Odpad se zařazuje pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž první dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu. Některé odpady se zařazují pod osmimístná katalogová čísla podruhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů.

Odpad se přiřazuje ke katalogovým číslům 20 01 01 01, 20 01 08 01, 20 01 40 01, 20 01 40 02, 20 01 40 03, 20 01 40 04, 20 01 40 05, 20 01 40 06, 20 03 01 01 pouze, pokud se jejich původce rozhodne pro jejich oddělené soustřeďování.

Odpad se rozděluje podle odvětví, oboru nebo technologického procesu, v němž odpad vzniká a zařadí se do odpovídající skupiny 01 až 12, 13 až 15,16, 17 až 20.

Naše laboratoř zajišťuje odběr kapalných a tuhých odpadů, laboratorní stanovení a zpracování zpráv o výsledcích rozboru odpadů.

Naše společnost nabízí zajišťování povinností dle zákona a související činnosti:

– autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí

– akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší

– měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika

– autorizované měření emisí

– technické měření emisí

– akreditované měření emisí

– měření prašnosti, měření chemických látek

– mikroklimatické podmínky, měření mikroklimatických podmínek

– rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů

– akreditované odběry vody

– hlukové studie

– kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky

– zpracování rozptylových studií zdrojů znečišťování ovzduší

– zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší

– vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou

– zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší ISPOP

– zpracování souhrnné provozní evidence SPE

– zpracování dokumentů a hlášení pro IRZ

– zpracování dokumentace EIA, oznámení záměru, IPPC

– odborné konzultace a poradenství

– měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod.