Hygienické expoziční limity u chemických látek

Sdílet tento příspěvek

V novele nařízení vlády 41/2020 Sb. která nahrazuje nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky zdraví při práci jsou upraveny limitní hodnoty pro prach tvrdých dřev, sloučeniny šestimocného chrómu, které jsou karcinogeny (jako chrom), vinylchlorid monomer, propylenoxid, akrylamid, 2-nitropropan, o-toluidin, 1,3-butadien, hydrazin a bromethylen.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/130 do českého právního řádu zavedla či upravila limitní hodnoty pro trichlorethylen, ethylendichlorid, emise výfukových plynů ze vznětových motorů, směsi polycyklických aromatických uhlovodíků, především ty, které obsahují benzo(a)pyren, které jsou karcinogeny a minerální oleje, které byly předtím použity ve spalovacích motorech k lubrikaci a chlazení pohybujících se částí v motoru.

V případě některých chemických látek byla zachována stávající národní úprava hygienického expozičního limitu. Limity byly zachovány u látek, kde jsou stávající i navrhované limity shodné. Dále u látek, kde jsou národní limity nižší/přísnější, neboť evropské právo připouští, aby členský stát uplatňoval své přísnější (dosud platné národní) limity, než předkládá směrnice.

Česká republika si zachovala národní hygienické limity pro prach tvrdých dřev (do roku 2023), žáruvzdorná keramická vlákna, respirabilní prach krystalického oxidu křemičitého, benzen a ethylenoxid. Obdobně si Česká republika zachovala národní limit u epichlorhydrinu, který směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/130 upravovala odlišně.

Naše laboratoř pro měření prachovního prostředí provádí měření veškerých chemických látek uvedených v seznamu této novely.

Naše společnost nabízí zajišťování povinností dle zákona a související činnosti:

– autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí

– akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší

– měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika

– autorizované měření emisí

– technické měření emisí

– akreditované měření emisí

– měření prašnosti, měření chemických látek

– mikroklimatické podmínky, měření mikroklimatických podmínek

– rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů

– akreditované odběry vody

– hlukové studie

– kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky

– zpracování rozptylových studií zdrojů znečišťování ovzduší

– zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší

– vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou

– zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší ISPOP

– zpracování souhrnné provozní evidence SPE

– zpracování dokumentů a hlášení pro IRZ

– zpracování dokumentace EIA, oznámení záměru, IPPC

– odborné konzultace a poradenství

– měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod.