Měření hluku

Sdílet tento příspěvek

– provádíme dle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb. Stanovení nejvyšších přípustných hladin akustického tlaku podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Měření hluku v pracovním prostředí

 – měření na pracovištích a pracovních místech pracovníků obsluhujících technologická zařízení

 – hluková zátěž obsluhy strojů

 – technické měření výrobních zařízení uvnitř i vně průmyslových hal

 – měření jsou prováděna na základě požadavků zákazníka

 – akreditované protokoly slouží ke stavebnímu povolení, kolaudačnímu rozhodnutí a                                   

    kategorizaci pracovníků

Na základě naměřených hodnot vám zpracujeme akreditovaný protokol, návrh na zařazení prací do kategorií dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií.

Měření hluku v mimopracovním prostředí

– měření stacionárních zdrojů hluku (vzduchotechnické a klimatizační jednotky, výtahy, hudební    

  produkce, tepelná čerpadla, kotelny, výměníkové stanice, garážová vrata, dieselagregáty a další.)

– měření je prováděno ve venkovních i vnitřních prostorech

– akreditované protokoly slouží jako podklad kolaudace a hlukové studie

Měření hluku v chráněných venkovních a vnitřních prostorech staveb

– měření hluku z výrobních zařízení, průmyslových areálů,  šířící se do venkovního prostoru k nejbližší 

  obytné  zástavbě

– měření hluku ze  společenských zařízeních, stravovacích a zábavných zařízeních (restaurace, vinárny,

   bary, diskotéky, herny, předzahrádky apod.) šířící se do venkovního prostoru k nejbližší obytné

   zástavbě

– měření hluku ze stavební činnosti

– měření hluku z běžného provozu provozovny, klimatizace provozovny, hlasových projevů hostů atd.

Měření hluku z dopravy

– měření hluku z dopravy automobilové, železniční, letecké a lodní

– provádíme 24 hodinová měření i krátkodobá porovnávací měření

– měření hluku z dopravy, která slouží jako podklad pro hlukové studie vyžadované pro stavební

  povolení

– měření hluku z dopravy ke kolaudacím komunikací

– posouzení hlukových poměrů před a po rekonstrukci komunikace

Měření impulsního hluku

– dobývací prostory, lomy, střelnice

Na základě našeho měření vám zajistíme zpracování hlukové studie a návrhu na zařazení prací do kategorií.

Naše společnost nabízí zajišťování povinností dle zákona a související činnosti:

– autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí

– akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší

– měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika

– autorizované měření emisí

– technické měření emisí

– akreditované měření emisí

– měření prašnosti, měření chemických látek

– mikroklimatické podmínky, měření mikroklimatických podmínek

– rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů

– akreditované odběry vody

– hlukové studie

– kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky

– zpracování rozptylových studií zdrojů znečišťování ovzduší

– zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší

– vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou

– zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší ISPOP

– zpracování souhrnné provozní evidence SPE

– zpracování dokumentů a hlášení pro IRZ

– zpracování dokumentace EIA, oznámení záměru, IPPC

– odborné konzultace a poradenství

– měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod.