Nařízení vlády č. 445/2021Sb., kterým se mění nařízení vlády č.401/2015 Sb.

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. listopadu 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích  hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Platnost tohoto nařízení od 1. 1.2022.

Vláda nařizuje podle § 38 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 150/2010 Sb. a zákona                   č. 113/2018 Sb.:

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, se mění např.

v příloze č. 1 části B tabulce 2 bod č. 20.12:

  • pro výrobu základních organických látek, výroba oxidu titaničitého sulfátovým procesem se mění limit pro sírany

v příloze č. 1 části B tabulce 2 bod č. 38.32 Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení se nahrazuje bodem 38.20 Odstraňování odpadů – Spalování odpadů a spoluspalování odpadů:

U spaloven odpadů a zařízení na spoluspalování odpadů jde o odpadní vody z čištění plynů. Limitní hodnoty koncentrací budou pokládány za splněné, pokud

a) pro nerozpuštěné látky 95 % denně (bodově) měřených hodnot nebo měření reprezentativních vzorků úměrných průtoku za 24 hodin nepřekročí limitní hodnotu 30 mg/l a žádná hodnota nepřekročí 45 mg/l,

b) pro těžké kovy a arsen žádná hodnota v reprezentativních vzorcích úměrných průtoku za 24 hodin odebíraných s četností nejméně jednou za měsíc nepřekročí limitní hodnotu koncentrace a

c) pro dioxiny a furany měřené každých 6 měsíců, první rok provozu každé 3 měsíce, nepřekročí žádná měřená hodnota limitní hodnotu koncentrace.

Limitní hodnoty musejí být dodrženy v místě, ve kterém jsou odpadní vody ze zařízení na čištění spalin obsahující uvedené látky vypouštěny ze spalovacího nebo spoluspalovacího zařízení do vodního prostředí. Pokud jsou odpadní vody z čištění spalin čištěny mimo spalovací nebo spoluspalovací zařízení v čistírně odpadních vod určené k čištění pouze tohoto druhu odpadních vod, limitní hodnoty se uplatňují na odtoku z této čistírny odpadních vod. Pokud jsou odpadní vody z čištění odpadních plynů čištěny v místě svého vzniku společně s odpadními vodami z jiných zdrojů ve spalovacím zařízení, provádí provozovatel měření

a) v toku odpadních vod z procesů čištění odpadních plynů před příjmem do společného zařízení na čištění odpadních vod,

b) v toku či tocích ostatních odpadních vod před jejich příjmem do společného zařízení na čištění odpadních vod, nebo

c) v bodě konečného vypouštění odpadních vod po čištění ze zařízení na spalování odpadu nebo zařízení na spoluspalování odpadu.

Pokud jsou odpadní vody z čištění spalin čištěny v místě nebo mimo místo svého vzniku společně s jinými odpadními vodami, musejí být limitní hodnoty bilančně přepočteny.

V povolení se stanoví provozní kontinuální kontrolní měření odpadních vod, a to alespoň pH, teploty a průtoku.“.

Naše společnost nabízí zajišťování povinností dle zákona a související činnosti:

– autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí

– akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší

– měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika

– autorizované měření emisí

– technické měření emisí

– akreditované měření emisí

– měření prašnosti, měření chemických látek

– mikroklimatické podmínky, měření mikroklimatických podmínek

– rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů

– akreditované odběry vody

– hlukové studie

– kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky

– zpracování rozptylových studií zdrojů znečišťování ovzduší

– zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší

– vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou

– zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší ISPOP

– zpracování souhrnné provozní evidence SPE

– zpracování dokumentů a hlášení pro IRZ

– zpracování dokumentace EIA, oznámení záměru, IPPC

– odborné konzultace a poradenství

– měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod.