Nařízení vlády č. 445/2021Sb., kterým se mění nařízení vlády č.401/2015 Sb.

Sdílet tento příspěvek

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. listopadu 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích  hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Platnost tohoto nařízení od 1. 1.2022.

Vláda nařizuje podle § 38 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 150/2010 Sb. a zákona                   č. 113/2018 Sb.:

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, se mění např.

v příloze č. 1 části B tabulce 2 bod č. 20.12:

  • pro výrobu základních organických látek, výroba oxidu titaničitého sulfátovým procesem se mění limit pro sírany

v příloze č. 1 části B tabulce 2 bod č. 38.32 Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení se nahrazuje bodem 38.20 Odstraňování odpadů – Spalování odpadů a spoluspalování odpadů:

U spaloven odpadů a zařízení na spoluspalování odpadů jde o odpadní vody z čištění plynů. Limitní hodnoty koncentrací budou pokládány za splněné, pokud

a) pro nerozpuštěné látky 95 % denně (bodově) měřených hodnot nebo měření reprezentativních vzorků úměrných průtoku za 24 hodin nepřekročí limitní hodnotu 30 mg/l a žádná hodnota nepřekročí 45 mg/l,

b) pro těžké kovy a arsen žádná hodnota v reprezentativních vzorcích úměrných průtoku za 24 hodin odebíraných s četností nejméně jednou za měsíc nepřekročí limitní hodnotu koncentrace a

c) pro dioxiny a furany měřené každých 6 měsíců, první rok provozu každé 3 měsíce, nepřekročí žádná měřená hodnota limitní hodnotu koncentrace.

Limitní hodnoty musejí být dodrženy v místě, ve kterém jsou odpadní vody ze zařízení na čištění spalin obsahující uvedené látky vypouštěny ze spalovacího nebo spoluspalovacího zařízení do vodního prostředí. Pokud jsou odpadní vody z čištění spalin čištěny mimo spalovací nebo spoluspalovací zařízení v čistírně odpadních vod určené k čištění pouze tohoto druhu odpadních vod, limitní hodnoty se uplatňují na odtoku z této čistírny odpadních vod. Pokud jsou odpadní vody z čištění odpadních plynů čištěny v místě svého vzniku společně s odpadními vodami z jiných zdrojů ve spalovacím zařízení, provádí provozovatel měření

a) v toku odpadních vod z procesů čištění odpadních plynů před příjmem do společného zařízení na čištění odpadních vod,

b) v toku či tocích ostatních odpadních vod před jejich příjmem do společného zařízení na čištění odpadních vod, nebo

c) v bodě konečného vypouštění odpadních vod po čištění ze zařízení na spalování odpadu nebo zařízení na spoluspalování odpadu.

Pokud jsou odpadní vody z čištění spalin čištěny v místě nebo mimo místo svého vzniku společně s jinými odpadními vodami, musejí být limitní hodnoty bilančně přepočteny.

V povolení se stanoví provozní kontinuální kontrolní měření odpadních vod, a to alespoň pH, teploty a průtoku.“.

Naše společnost nabízí zajišťování povinností dle zákona a související činnosti:

– autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí

– akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší

– měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika

– autorizované měření emisí

– technické měření emisí

– akreditované měření emisí

– měření prašnosti, měření chemických látek

– mikroklimatické podmínky, měření mikroklimatických podmínek

– rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů

– akreditované odběry vody

– hlukové studie

– kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky

– zpracování rozptylových studií zdrojů znečišťování ovzduší

– zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší

– vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou

– zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší ISPOP

– zpracování souhrnné provozní evidence SPE

– zpracování dokumentů a hlášení pro IRZ

– zpracování dokumentace EIA, oznámení záměru, IPPC

– odborné konzultace a poradenství

– měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod.