Ohlašování agendy ovzduší do ISPOP za rok 2021

Sdílet tento příspěvek

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, ukládá provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší povinnost každoročně hlásit zákonem stanovené informace o vlivu jejich provozu na ovzduší do tzv. systému ISPOP. V lednu 2022 byla spuštěna zcela nová verze ISPOP. Místo původních PDF formulářů se nově používají HTML online formuláře. Dochází i ke změnám v jednotlivých ohlašovacích agendách. Systém ISPOP („Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností”) umožňuje zpracování a příjem ohlašovacích povinností z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným orgánům veřejné správy. ISPOP byl zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Termín pro plnění ohlašovacích povinností do ISPOP podle zákona o ochraně ovzduší se blíží. Povinné údaje za rok 2021 musí být ohlášeny nejpozději do 31. března 2022.

Povinnost podávat hlášení prostřednictvím ISPOP v roce 2022 (za rok 2021)

V roce 2022 ohlašují údaje prostřednictvím (ISPOP) subjekty plnící ohlašovací povinnosti dle zákona:

 • č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP
 • č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
 • č. 254/2001 Sb., o vodách
 • č. 477/2001 Sb., o obalech – vyjma osob, které jsou zapojeny do EKO-KOM
 • č. 541/2020 Sb. o odpadech

Nabízíme zajišťování povinností dle zákona a související činnosti:

 • – autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí
 • – akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší
 • – měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika
 • – autorizované měření emisí
 • – technické měření emisí
 • – akreditované měření emisí
 • – měření prašnosti, měření chemických látek
 • – mikroklimatické podmínky, měření mikroklimatických podmínek
 • – rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů
 • – akreditované odběry vody
 • – hlukové studie
 • – kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky
 • – zpracování rozptylových studií zdrojů znečišťování ovzduší
 • – zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší
 • – vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou
 • – zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší ISPOP
 • – zpracování souhrnné provozní evidence SPE
 • – zpracování dokumentů a hlášení pro IRZ
 • – zpracování dokumentace EIA, oznámení záměru, IPPC
 • – odborné konzultace a poradenství
 • – měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod.
 • – stanovení účinnosti odlučovacích procesů
 • – nabízíme službu na základě osvědčení o autorizaci o nakládání s nebezpečnými chemickými
 •   látkami