Měření mikroklimatických podmínek

Sdílet tento příspěvek

Měření mikroklimatických podmínek

– provádíme dle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2005 Sb., nařízení vlády 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií.

– měření vnitřního prostředí provádíme dle vyhlášky č. 6/2003 Sb, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

Nabízíme:

Měření parametrů mikroklimatických podmínek

– měření teplot na pracovních místech – měří se teploměry, udává se ve stupních Celsia °C, (nesmí být ovlivněna sálavou složkou z okolních ploch)

– měření vlhkostí na pracovních místech – měří se vlhkoměry, udává se v %

– měření rychlosti proudění vzduchu na pracovních místech  – měří se anemometry,

  udává se v m · s-1

– měření veličin charakterizující mikroklimatické podmínky pracovního prostředí

– měření veličin charakterizující mikroklimatické podmínky vnitřního prostředí staveb

Mikroklimatické veličiny se současně měří na pracovních místech a ve venkovním prostoru.

Na pracovních místech se měří obvykle ve třech výškách a sice 1,7 m, 1,1 m,  0,1 m nad podlahou pro stojící osoby a 1,1 m, 0,6 m, a 0,1 m nad podlahou pro sedící osoby. Jako časová základna pro stanovení průměrných hodnot měřených veličin je převážně volena doba čtyř hodin. Pro odečet hodnot jsou stanoveny intervaly na jednu hodinu.

Měřeny jsou veličiny: výsledná teplota kulového teploměru tg

                                    teplota vnitřního vzduchu ta

                                    relativní vlhkost vnitřního vzduchu rh

                                    rychlost proudění vnitřního vzduchu va.

Mikroklimatické parametry není vhodné měřit za extrémních podmínek. V zimě by neměla teplota klesnout pod – 15 °C a v létě by neměla teplota přesahovat 30 °C.

Zpracování naměřených údajů

– výpočet tepelné zátěže u jednotlivých profesí

– zařazení práce do kategorií z hlediska zátěže teplem a zátěže chladem

– posouzení celkové fyzické zátěže a zařazení do třídy práce podle energetického výdeje

– zpracování podkladů pro poskytování ochranných nápojů v závislosti na vykonané činnosti a

  mikroklimatických parametrech na pracovním místě

– zpracování režimových opatření pro výkon dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce

Nabízíme zajišťování povinností dle zákona a související činnosti:

 • – autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí
 • – akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší
 • – měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika
 • – autorizované měření emisí
 • – technické měření emisí
 • – akreditované měření emisí
 • – měření prašnosti, měření chemických látek
 • – mikroklimatické podmínky, měření mikroklimatických podmínek
 • – rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů
 • – akreditované odběry vody
 • – hlukové studie
 • – kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky
 • – zpracování rozptylových studií zdrojů znečišťování ovzduší
 • – zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší
 • – vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou
 • – zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší ISPOP
 • – zpracování souhrnné provozní evidence SPE
 • – zpracování dokumentů a hlášení pro IRZ
 • – zpracování dokumentace EIA, oznámení záměru, IPPC
 • – odborné konzultace a poradenství
 • – měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod.
 • – stanovení účinnosti odlučovacích procesů
 • – nabízíme službu na základě osvědčení o autorizaci o nakládání s nebezpečnými chemickými
 •   látkami