Měření vibrací

Sdílet tento příspěvek

Vibrace mají nemalý vliv na lidské zdraví, ale také na  kvalitu práce.  Pokud  jsou pracovníci dlouhodobě vystavovány nepříznivým účinkům vibrací, mohou jim nenávratně poškodit zdraví.

Proto je nutné provádět pravidelné měření vibrací přenášených na ruce nebo na tělo pracovníků.

Měření vibrací je určeno nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V tomto nařízení jsou mimo jiné uvedeny limity, které musí být při práci dodržovány.

Obecně jsou vibrace definovány jako pohyb pružného tělesa nebo prostředí, jehož jednotlivé body kmitají kolem rovnovážné polohy.  Nejškodlivější jsou místní vibrace přenášené na ruce. Měří se v hladinách zrychlení vibrací, kmitočtově vážených podle odezvy lidského organismu. Důležitý je také směr působení, dominantní kmitočet vibrací a celková doba expozice. Pro člověka jsou zvlášť nebezpečné mechanické rázy.

Důležitým prvkem je omezit nebo vyloučit působení vibrací přímo na zdroji. Soustředit se na nákup zařízení nebo nářadí s nižší hodnotou vibrací, nářadí s antivibrační rukojetí nebo pružné uložení stroje.

V případě vysokých hodnot se upravuje pracovní doba pracovníků (vetší množství přestávek, střídání pracovníků).

Naše zkušební laboratoř provádí  měření vibrací v pracovním i mimopracovním (komunálním) prostředí.

Nabízíme zajišťování povinností dle zákona a související činnosti:

 • – autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí
 • – akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší
 • – měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika
 • – autorizované měření emisí
 • – technické měření emisí
 • – akreditované měření emisí
 • – měření prašnosti, měření chemických látek
 • – mikroklimatické podmínky, měření mikroklimatických podmínek
 • – rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů
 • – akreditované odběry vody
 • – hlukové studie
 • – kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky
 • – zpracování rozptylových studií zdrojů znečišťování ovzduší
 • – zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší
 • – vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou
 • – zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší ISPOP
 • – zpracování souhrnné provozní evidence SPE
 • – zpracování dokumentů a hlášení pro IRZ
 • – zpracování dokumentace EIA, oznámení záměru, IPPC
 • – odborné konzultace a poradenství
 • – měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod.
 • – stanovení účinnosti odlučovacích procesů
 • – nabízíme službu na základě osvědčení o autorizaci o nakládání s nebezpečnými chemickými
 •   látkami