Novela vyhlášky 6/2003 Sb.

Sdílet tento příspěvek

Novela vyhlášky 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limyty chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb platná od dne 12. 10.2022.

Provoz v pobytových místnostech se zajišťuje tak, aby byly dodrženy přípustné mikroklimatické podmínky uvedené v příloze č. 1 vyhlášky s výjimkou mimořádně chladných nebo mimořádně teplých dnů. Za mimořádně chladný den se považuje den, kdy nejnižší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty nižší než  – 15 °C. Za mimořádně teplý den se považuje den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30 °C.

Požadavky na výslednou teplotu kulového teploměru

Typ pobytové místnosti1)Minimální teplota tg(st.C)
Učebny2)19
Zařízení sociální péče20
Zařízení sociální péče – pokoj klienta20
Zařízeni sociální péče – prostory sloužící k pobytu klienta20
Objekty Vězeňské služby České republiky19
Objekty Vězeňské služby České republiky – zdravotnická zařízení19
Objekty Vězeňské služby České republiky – pokoj pacienta v nemocnici20
Zdravotnická zařízení3)20
Zdravotnická zařízení – pokoj pacienta20
Zdravotnická zařízení – prostory sloužící k pobytu pacienta20
Zdravotnická zařízení – prostory sloužící pro neonatologické pacienty22
Zdravotnická zařízení – prostory sloužící pro pacienti s onkologickým onemocněním22

Teploty a množství odváděného vzduchu pro hygienická zařízení u pobytových místností

Minimální teplota vzduchu
ti (st. C)
Množství odváděného vzduchu za hodinu
Umývárny1930 m3 na 1 umyvadlo
Sprchy1935 – 110 m3 na 1 sprchu
WC1550 m3 na 1 mísu
25 m3 na 1 pisoár

Výsledná teplota kulového teploměru tg [°C] je teplota v okolí lidského těla měřená kulovým teploměrem nebo kulovým stereoteploměrem, která zahrnuje vliv současného působení teploty vzduchu, teploty okolních ploch a rychlosti proudění vzduchu.

Teplota vzduchu ta [°C] také nazývaná suchá teplota, je teplota v okolí lidského těla, měřená jakýmkoli teplotním čidlem neovlivněným sáláním okolních ploch.

Naše zkušební laboratoř provádí  měření mikroklimatických podmínek.

Nabízíme zajišťování povinností dle zákona a související činnosti:

 • – autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí
 • – akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší
 • – měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika
 • – autorizované měření emisí
 • – technické měření emisí
 • – akreditované měření emisí
 • – měření prašnosti, měření chemických látek
 • – mikroklimatické podmínky, měření mikroklimatických podmínek
 • – rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů
 • – akreditované odběry vody
 • – hlukové studie
 • – kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky
 • – zpracování rozptylových studií zdrojů znečišťování ovzduší
 • – zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší
 • – vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou
 • – zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší ISPOP
 • – zpracování souhrnné provozní evidence SPE
 • – zpracování dokumentů a hlášení pro IRZ
 • – zpracování dokumentace EIA, oznámení záměru, IPPC
 • – odborné konzultace a poradenství
 • – měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod.
 • – stanovení účinnosti odlučovacích procesů
 • – nabízíme službu na základě osvědčení o autorizaci o nakládání s nebezpečnými chemickými
 •   látkami