Novela vyhlášky 41/2020 Sb.

Sdílet tento příspěvek

V této novele došlo ke změně některých limitních hodnot. Pro limitní hodnoty prachů tvrdých dřev a sloučenin šestimocného chrómu (jako chrom) platí v nařízení vlády přechodné období. Hygienické limity tedy budou upraveny k lednu 2023 a lednu 2025. 

Dochází ke snížení limitních hodnot formaldehydu a prachu z tvrdých dřev.

Obdobně se postupuje v případě limitních hodnot emise výfukových plynů ze vznětových motorů. Zde nařízení vlády stanovuje přechodné období s účinností hygienického limitu od února 2023. Pro odvětví hlubinné těžby a výstavby tunelů platí limitní hodnoty od 21. 2. 2026.

Nabízíme zajišťování povinností dle zákona a související činnosti:

 • – autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí, imisí
 • – akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší
 • – měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika
 • – autorizované měření emisí
 • – technické měření emisí
 • – akreditované měření emisí
 • – měření prašnosti, měření chemických látek
 • – mikroklimatické podmínky, měření mikroklimatických podmínek
 • – rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů
 • – akreditované odběry vody
 • – hlukové studie
 • – kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky
 • – zpracování rozptylových studií zdrojů znečišťování ovzduší
 • – zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší
 • – vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou
 • – zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší ISPOP
 • – zpracování souhrnné provozní evidence SPE
 • – zpracování dokumentů a hlášení pro IRZ
 • – zpracování dokumentace EIA, oznámení záměru, IPPC
 • – odborné konzultace a poradenství
 • – měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod.
 • – stanovení účinnosti odlučovacích procesů
 • – nabízíme službu na základě osvědčení o autorizaci o nakládání s nebezpečnými chemickými
 •   látkami