Novela vyhlášky č. 272/2011 Sb.

Sdílet tento příspěvek

Dne 1. 7. 2023 vešla v platnost novela nařízení vlády č. 272/2011 Sb., která stanoví ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

V nařízení vlády se změnily některé základné pojmy v oblasti ustáleného, proměnného                      a impulsního hluk.

Dále je zde uvedeno přechodné ustanovení k omezení hluku z dopravy a jeho hodnocení.

Vypouštějí se jednotky Pa, hodnoty přípustného expozičního limitu se uvádějí pouze v dB.

Nastává změna i v oblasti posouzení celkové úrovně vibrací.

V chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru se upravuje korekce pro stanovení hygienických limitů.

Naše společnost nabízí zajišťování povinností dle zákona a související činnosti:

– autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí, imisí

– akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší

– měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika

– autorizované měření emisí

– technické měření emisí

– akreditované měření emisí

– měření prašnosti, měření chemických látek

– mikroklimatické podmínky, měření mikroklimatických podmínek

– rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů

– akreditované odběry vody

– hlukové studie

– kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky

– zpracování rozptylových studií zdrojů znečišťování ovzduší

– zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší

– vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou

– zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší ISPOP

– zpracování souhrnné provozní evidence SPE

– zpracování dokumentů a hlášení pro IRZ

– zpracování dokumentace EIA, oznámení záměru, IPPC

– odborné konzultace a poradenství

– měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod.