Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Sdílet tento příspěvek

Dne 10. 11. 2023 vyšlo nařízení vlády č. 330/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost tohoto nařízení je od 1. ledna 2024. Změny se týkají  bezpečnostních přestávek, pravidel pro manipulaci s břemeny, mikroklimatických podmínek nebo osvětlení.

Mikroklimatické podmínky:

  • při překročení teploty 36°C na pracovišti nemusí být uplatněn režim střídání práce  a bezpečnostní přestávky
  • dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce ve směně pro aklimatizovaného i neaklimatizovaného zaměstnance se nyní stanoví podle výpočtu tepelné bilance podle české technické normy ČSN EN ISO 7933 upravující ergonomii tepelného prostředí – analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže (je možné vycházet i z přímých měření, § 4 odst. 4)
  • doba nepřetržité práce při teplotě 13 – 4,1 °C nesmí přesáhnout 3 h
  • stanovení tepelné izolace oděvu se postupuje dle české technické normy ČSN EN ISO 11079

Zraková zátěž:

  • v průběhu osmihodinové směny musí být poskytnuty nejméně 2 bezpečnostní přestávky a při dvanáctihodinové směně nejméně 4 bezpečnostní přestávky v trvání nejméně 10 minut nejpozději po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.

Naše společnost nabízí zajišťování povinností dle zákona a související činnosti:

– autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí, imisí

– akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší

– měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika

– autorizované měření emisí

– technické měření emisí

– akreditované měření emisí

– měření prašnosti, měření chemických látek

– mikroklimatické podmínky, měření mikroklimatických podmínek

– rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů

– akreditované odběry vody

– hlukové studie

– kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky

– zpracování rozptylových studií zdrojů znečišťování ovzduší

– zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší

– vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou

– zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší ISPOP

– zpracování souhrnné provozní evidence SPE

– zpracování dokumentů a hlášení pro IRZ

– zpracování dokumentace EIA, oznámení záměru, IPPC

– odborné konzultace a poradenství

– měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod.