Měření rizikových faktorů pracovního prostředí

Sdílet tento příspěvek

Do rizikových faktorů pracovního prostředí zařazujeme dle zákonné vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanovují podmínky pro zařazení prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů. V pracovním prostředí máme 13 rizikových faktorů:

 • chemické látky
 • prach
 • hluk
 • vibrace
 • zátěž chladem
 • zátěž teplem
 • práce s biologickými činiteli
 • fyzická zátěž
 • neionizující záření
 • pracovní poloha
 • psychická zátěž
 • práce ve zvýšeném tlaku vzduchu
 • zraková zátěž

Na základě hodnocení a měření expozice zařazujeme pracovníky do 4 hygienických kategorií.

Laboratoř má dlouholeté zkušenosti s měřením a vyhodnocováním  kvality pracovního prostředí a emisí v různých typech výrob a technologií:

 • potravinářské procesy
 • zemědělská výroba
 • výroba textilu, oděvů, obuvi a kožené galanterie
 • výroba elektrických zařízení
 • strojírenská výroba
 • výroba průmyslových strojů
 • výroba stavebních materiálů
 • výroba dopravních prostředků
 • zpracování plastů a pryže
 • povrchové úpravy kovů a nekovových materiálů
 • zpracování dřeva a výroba nábytku
 • výroba barev
 • a další

Naše společnost nabízí zajišťování povinností dle zákona a související činnosti:

– autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí, imisí

– akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší

– měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika

– autorizované měření emisí

– technické měření emisí

– akreditované měření emisí

měření prašnosti, měření chemických látek

– mikroklimatické podmínky, měření mikroklimatických podmínek

– rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů

– akreditované odběry vody

– hlukové studie

– kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky

– zpracování rozptylových studií zdrojů znečišťování ovzduší

– zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší

– vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou

– zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší ISPOP

– zpracování souhrnné provozní evidence SPE

– zpracování dokumentů a hlášení pro IRZ

– zpracování dokumentace EIA, oznámení záměru, IPPC

– odborné konzultace a poradenství

– měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod.