Úspěšné absolvování akreditačního auditu

V červnu 2020 analytická laboratoř Ineco průmyslová ekologie absolvovala akreditační šetření Českého institutu pro akreditaci (ČIA). Laboratoř úspěšně splnila všechna požadovaná kritéria. Získala tak na další rok Osvědčení o akreditaci, které je dokladem odborné způsobilosti vykonávat činnosti, které jsou předmětem akreditace. V červnu 2020 byla analytická laboratoř prověřována v rámci kontrolního, ročního dozorového auditu. Audit prokázal plnou […]

Novela nařízení vlády 361/2007 Sb. platná dne 1. 3. 2020

Dne 1. 3. 2020 vešlo v platnost nařízení vlády 361 /2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V této novele došlo k změnám v limitech určitých chemických látek. Podstatnou změnou je limit prachu s možným fibrogenním účinkem pro svařování nebo plazmové řezání nebo podobné pracovní postupy, při kterých vzniká dým s obsahem chrómu zde se nově […]

Měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Vrcholí topná sezona a naše měřící skupina pro měření emisí je tu pro vás. Provádíme měření emisí z kotlů plynná, kapalná i tuhá paliva. Zkušební laboratoř společnosti INECO průmyslová ekologie s.r.o. je držitelem autorizace k měření emisí MŽP ČR a osvědčení o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci opravňující k měření emisí u kotelen a spalovacích zdrojů […]

Voda z kohoutku jako ochranný nápoj

Jako ochranný nápoj podle platné legislativy může zaměstnavatel poskytnout i vodu z vodovodního řádu. Ochrana zdraví při práci s rizikovými faktory mikroklimatických podmínek je řešeno nařízením vlády č. 361/2007 Sb., §3 – §7, poskytování ochranných nápojů § 8. Poslední novelou, která zasáhla i do problematiky poskytování ochranných nápojů, je nařízení vlády č. 93/2012 Sb. Podle § 8 […]

Měření hluku a vibrací

Dne 25. října 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č. 241/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku nebo vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. Z výše uvedeného vyplývá, že pro hluk z dopravy na tramvajové a trolejbusové dráze vedené po pozemních komunikacích I. a II. třídy je v chráněném venkovním […]

Nový měřící vůz

S radostí oznamujeme našim zákazníkům, že jsme inovovali technické vybavení skupiny na měření emisí a imisí zcela novým měřícím vozem, díky kterému zkvalitňujeme naše služby zákazníkům a zajišťujeme větší pohodlí a kvalitnější zázemí pro práci měřících techniků. Ceny prací zůstaly samozřejmě zachovány! Naše společnost nabízí zajišťování povinností dle zákona a související činnosti: – autorizovaná, akreditovaná […]

Nařízení vlády č. 246/2018 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Dne 29. 10. 2018 vešlo v platnost nařízení vlády č. 246/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Vydáno na základě z. č. 309/2006 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti 29. října 2018. Jednou z hlavních změn je měření manganu, je doporučeno měřit dvoustupňovým […]

Vyhláška č. 190/2018 Sb.

Vyhláška č. 190/2018 Sb. ze dne 20. srpna 2018, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá platnost dne               1. 9. 2018. Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a                            o provedení […]

Zákon o ochraně ovzduší č. 172/2018

Zákon č. 172/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Zákon vstoupil v platnost dne 1. 9. 2018. Zákon po uvedené novele vyžaduje pravidelné kontroly stacionárních spalovacích zdrojů na pevná paliva napojených na teplovodní otopnou soustavu, tedy běžných kotlů na pevná paliva. Zavádí povinnosti zejména pro lokální topidla […]

Informační povinnost pro klienty a obchodní partnery

Totožnost správce: Firma: INECO průmyslová ekologie s.r.o. Sídlo: náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem IČ: 27487270, DIČ: CZ27487270, e-mail: info@ineco.cz Telefon: 499 622 255   Fax: 499 622 255 V souvislosti s celoevropským nařízením č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známém pod zkratkou „GDPR“, […]