Vyhláška č. 8/2021 Sb.

Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) vešla v platnost dne 5. ledna 2021. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje katalog odpadů postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu […]

Nařízení vlády č. 195/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Dne 17. 5. 2021 bylo v částce 82/2021 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 195/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Vydáno na základě zákona č. 309/2006 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti, až na výjimky stanovené v závěru, dnem 20. května 2021. Hlavním důvodem novely je povinnost členských […]

Hygienické expoziční limity u chemických látek

V novele nařízení vlády 41/2020 Sb. která nahrazuje nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky zdraví při práci jsou upraveny limitní hodnoty pro prach tvrdých dřev, sloučeniny šestimocného chrómu, které jsou karcinogeny (jako chrom), vinylchlorid monomer, propylenoxid, akrylamid, 2-nitropropan, o-toluidin, 1,3-butadien, hydrazin a bromethylen. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/130 do českého právního řádu zavedla či upravila limitní hodnoty […]

Hluk na pracovišti

Hluk na pracovišti je nedílnou součástí většiny provozoven, což za předpokladu osmihodinové pracovní doby pět dní v týdnu je veliký nápor na sluch zaměstnanců. Sluch se dlouhodobým hlukem může nenávratně poškodit, takže je nutné jej chránit. Naštěstí totiž existuje předepsané měření hluku na pracovištích a následná nápravná opatření. Nejúčinější ochranou sluchu před hlukem je používání ochranných pomůcek (jednorázové […]

Úspěšné absolvování akreditačního auditu

V červnu 2020 analytická laboratoř Ineco průmyslová ekologie absolvovala akreditační šetření Českého institutu pro akreditaci (ČIA). Laboratoř úspěšně splnila všechna požadovaná kritéria. Získala tak na další rok Osvědčení o akreditaci, které je dokladem odborné způsobilosti vykonávat činnosti, které jsou předmětem akreditace. V červnu 2020 byla analytická laboratoř prověřována v rámci kontrolního, ročního dozorového auditu. Audit prokázal plnou […]

Novela nařízení vlády 361/2007 Sb. platná dne 1. 3. 2020

Dne 1. 3. 2020 vešlo v platnost nařízení vlády 361 /2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V této novele došlo k změnám v limitech určitých chemických látek. Podstatnou změnou je limit prachu s možným fibrogenním účinkem pro svařování nebo plazmové řezání nebo podobné pracovní postupy, při kterých vzniká dým s obsahem chrómu zde se nově […]

Měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Vrcholí topná sezona a naše měřící skupina pro měření emisí je tu pro vás. Provádíme měření emisí z kotlů plynná, kapalná i tuhá paliva. Zkušební laboratoř společnosti INECO průmyslová ekologie s.r.o. je držitelem autorizace k měření emisí MŽP ČR a osvědčení o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci opravňující k měření emisí u kotelen a spalovacích zdrojů […]

Voda z kohoutku jako ochranný nápoj

Jako ochranný nápoj podle platné legislativy může zaměstnavatel poskytnout i vodu z vodovodního řádu. Ochrana zdraví při práci s rizikovými faktory mikroklimatických podmínek je řešeno nařízením vlády č. 361/2007 Sb., §3 – §7, poskytování ochranných nápojů § 8. Poslední novelou, která zasáhla i do problematiky poskytování ochranných nápojů, je nařízení vlády č. 93/2012 Sb. Podle § 8 […]

Měření hluku a vibrací

Dne 25. října 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č. 241/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku nebo vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. Z výše uvedeného vyplývá, že pro hluk z dopravy na tramvajové a trolejbusové dráze vedené po pozemních komunikacích I. a II. třídy je v chráněném venkovním […]

Nový měřící vůz

S radostí oznamujeme našim zákazníkům, že jsme inovovali technické vybavení skupiny na měření emisí a imisí zcela novým měřícím vozem, díky kterému zkvalitňujeme naše služby zákazníkům a zajišťujeme větší pohodlí a kvalitnější zázemí pro práci měřících techniků. Ceny prací zůstaly samozřejmě zachovány! Naše společnost nabízí zajišťování povinností dle zákona a související činnosti: – autorizovaná, akreditovaná […]