PŘIJMEME PRACOVNÍKA

Přijmeme pracovníka na hlavní pracovní poměr na pozici technik pro měření emisí. Požadujeme: min. středoškolské vzdělání, nejlépe technického směru s maturitní zkouškou řidičský průkaz skupiny B flexibilitu znalost práce na PC příjemné vystupování.   Jedná se o práci po celé ČR. Životopisy zasílejte na e-mail info@ineco.cz, nebo informace na tel. čísle 603 330 294.

Měření vibrací

Vibrace mají nemalý vliv na lidské zdraví, ale také na  kvalitu práce.  Pokud  jsou pracovníci dlouhodobě vystavovány nepříznivým účinkům vibrací, mohou jim nenávratně poškodit zdraví. Proto je nutné provádět pravidelné měření vibrací přenášených na ruce nebo na tělo pracovníků. Měření vibrací je určeno nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku […]

Měření mikroklimatických podmínek

Měření mikroklimatických podmínek – provádíme dle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2005 Sb., nařízení vlády 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií. – měření vnitřního prostředí provádíme dle vyhlášky č. 6/2003 Sb, kterou se stanoví hygienické […]

Ohlašování agendy ovzduší do ISPOP za rok 2021

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, ukládá provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší povinnost každoročně hlásit zákonem stanovené informace o vlivu jejich provozu na ovzduší do tzv. systému ISPOP. V lednu 2022 byla spuštěna zcela nová verze ISPOP. Místo původních PDF formulářů se nově používají HTML online formuláře. Dochází i ke změnám v jednotlivých ohlašovacích agendách. Systém ISPOP („Integrovaný […]

Nařízení vlády č. 445/2021Sb., kterým se mění nařízení vlády č.401/2015 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. listopadu 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích  hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Platnost tohoto nařízení od 1. 1.2022. Vláda nařizuje podle § 38 odst. 10 zákona […]

Měření hluku

– provádíme dle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb. Stanovení nejvyšších přípustných hladin akustického tlaku podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Měření hluku v pracovním prostředí  – měření na pracovištích a pracovních místech pracovníků obsluhujících technologická zařízení  – hluková zátěž obsluhy strojů  – technické měření […]

Vyhláška č. 8/2021 Sb.

Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) vešla v platnost dne 5. ledna 2021. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje katalog odpadů postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu […]

Nařízení vlády č. 195/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Dne 17. 5. 2021 bylo v částce 82/2021 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 195/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Vydáno na základě zákona č. 309/2006 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti, až na výjimky stanovené v závěru, dnem 20. května 2021. Hlavním důvodem novely je povinnost členských […]

Hygienické expoziční limity u chemických látek

V novele nařízení vlády 41/2020 Sb. která nahrazuje nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky zdraví při práci jsou upraveny limitní hodnoty pro prach tvrdých dřev, sloučeniny šestimocného chrómu, které jsou karcinogeny (jako chrom), vinylchlorid monomer, propylenoxid, akrylamid, 2-nitropropan, o-toluidin, 1,3-butadien, hydrazin a bromethylen. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/130 do českého právního řádu zavedla či upravila limitní hodnoty […]

Hluk na pracovišti

Hluk na pracovišti je nedílnou součástí většiny provozoven, což za předpokladu osmihodinové pracovní doby pět dní v týdnu je veliký nápor na sluch zaměstnanců. Sluch se dlouhodobým hlukem může nenávratně poškodit, takže je nutné jej chránit. Naštěstí totiž existuje předepsané měření hluku na pracovištích a následná nápravná opatření. Nejúčinější ochranou sluchu před hlukem je používání ochranných pomůcek (jednorázové […]