Měření mikroklimatických podmínek

Měření mikroklimatických podmínek – provádíme dle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2005 Sb., nařízení vlády 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií. – měření vnitřního prostředí provádíme dle vyhlášky č. 6/2003 Sb, kterou se stanoví hygienické […]

Ohlašování agendy ovzduší do ISPOP za rok 2021

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, ukládá provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší povinnost každoročně hlásit zákonem stanovené informace o vlivu jejich provozu na ovzduší do tzv. systému ISPOP. V lednu 2022 byla spuštěna zcela nová verze ISPOP. Místo původních PDF formulářů se nově používají HTML online formuláře. Dochází i ke změnám v jednotlivých ohlašovacích agendách. Systém ISPOP („Integrovaný […]

Nařízení vlády č. 445/2021Sb., kterým se mění nařízení vlády č.401/2015 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. listopadu 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích  hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Platnost tohoto nařízení od 1. 1.2022. Vláda nařizuje podle § 38 odst. 10 zákona […]

Měření hluku

– provádíme dle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb. Stanovení nejvyšších přípustných hladin akustického tlaku podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Měření hluku v pracovním prostředí  – měření na pracovištích a pracovních místech pracovníků obsluhujících technologická zařízení  – hluková zátěž obsluhy strojů  – technické měření […]

Vyhláška č. 8/2021 Sb.

Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) vešla v platnost dne 5. ledna 2021. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje katalog odpadů postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu […]

Nařízení vlády č. 195/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Dne 17. 5. 2021 bylo v částce 82/2021 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 195/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Vydáno na základě zákona č. 309/2006 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti, až na výjimky stanovené v závěru, dnem 20. května 2021. Hlavním důvodem novely je povinnost členských […]

Hygienické expoziční limity u chemických látek

V novele nařízení vlády 41/2020 Sb. která nahrazuje nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky zdraví při práci jsou upraveny limitní hodnoty pro prach tvrdých dřev, sloučeniny šestimocného chrómu, které jsou karcinogeny (jako chrom), vinylchlorid monomer, propylenoxid, akrylamid, 2-nitropropan, o-toluidin, 1,3-butadien, hydrazin a bromethylen. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/130 do českého právního řádu zavedla či upravila limitní hodnoty […]

Hluk na pracovišti

Hluk na pracovišti je nedílnou součástí většiny provozoven, což za předpokladu osmihodinové pracovní doby pět dní v týdnu je veliký nápor na sluch zaměstnanců. Sluch se dlouhodobým hlukem může nenávratně poškodit, takže je nutné jej chránit. Naštěstí totiž existuje předepsané měření hluku na pracovištích a následná nápravná opatření. Nejúčinější ochranou sluchu před hlukem je používání ochranných pomůcek (jednorázové […]

Úspěšné absolvování akreditačního auditu

V červnu 2020 analytická laboratoř Ineco průmyslová ekologie absolvovala akreditační šetření Českého institutu pro akreditaci (ČIA). Laboratoř úspěšně splnila všechna požadovaná kritéria. Získala tak na další rok Osvědčení o akreditaci, které je dokladem odborné způsobilosti vykonávat činnosti, které jsou předmětem akreditace. V červnu 2020 byla analytická laboratoř prověřována v rámci kontrolního, ročního dozorového auditu. Audit prokázal plnou […]

Novela nařízení vlády 361/2007 Sb. platná dne 1. 3. 2020

Dne 1. 3. 2020 vešlo v platnost nařízení vlády 361 /2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V této novele došlo k změnám v limitech určitých chemických látek. Podstatnou změnou je limit prachu s možným fibrogenním účinkem pro svařování nebo plazmové řezání nebo podobné pracovní postupy, při kterých vzniká dým s obsahem chrómu zde se nově […]