Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Dne 10. 11. 2023 vyšlo nařízení vlády č. 330/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost tohoto nařízení je od 1. ledna 2024. Změny se týkají  bezpečnostních přestávek, pravidel pro manipulaci s břemeny, mikroklimatických podmínek nebo osvětlení. Mikroklimatické podmínky: Zraková zátěž: Naše společnost […]

Mezilaboratorní porovnávací zkoušky laboratoří

Měřící skupiny se každoročně účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek a jinak tomu nebylo ani v roce 2022. Měřící skupina měření hluku a vibrací se účastnila porovnávacích zkoušek na měření hluku v pracovním prostředí, měření a posuzování hluku prostředí, měření a posuzování dopravního hluku a měření a hodnocení expozice vibrací přenášených na ruce. Všechny tyto zkoušky absolvovali naši technici […]

Měření mikroklimatických podmínek

Měření mikroklimatických podmínek – provádíme dle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2005 Sb., nařízení vlády 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií. – měření vnitřního prostředí provádíme dle vyhlášky č. 6/2003 Sb, kterou se stanoví hygienické […]

Ohlašování agendy ovzduší do ISPOP za rok 2021

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, ukládá provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší povinnost každoročně hlásit zákonem stanovené informace o vlivu jejich provozu na ovzduší do tzv. systému ISPOP. V lednu 2022 byla spuštěna zcela nová verze ISPOP. Místo původních PDF formulářů se nově používají HTML online formuláře. Dochází i ke změnám v jednotlivých ohlašovacích agendách. Systém ISPOP („Integrovaný […]

Nařízení vlády č. 445/2021Sb., kterým se mění nařízení vlády č.401/2015 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. listopadu 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích  hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Platnost tohoto nařízení od 1. 1.2022. Vláda nařizuje podle § 38 odst. 10 zákona […]

Měření hluku

– provádíme dle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb. Stanovení nejvyšších přípustných hladin akustického tlaku podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Měření hluku v pracovním prostředí  – měření na pracovištích a pracovních místech pracovníků obsluhujících technologická zařízení  – hluková zátěž obsluhy strojů  – technické měření […]

Vyhláška č. 8/2021 Sb.

Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) vešla v platnost dne 5. ledna 2021. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje katalog odpadů postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů obsah školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadu obsahové náležitosti zadání hodnocení nebezpečných vlastností odpadu […]

Nařízení vlády č. 195/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Dne 17. 5. 2021 bylo v částce 82/2021 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 195/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Vydáno na základě zákona č. 309/2006 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti, až na výjimky stanovené v závěru, dnem 20. května 2021. Hlavním důvodem novely je povinnost členských […]