Autorizované a akreditované

měření emisí hluku vibrací

Autorizovaná a akreditovaná laboratoř pro autorizované měření emisí, měření imisí, měření odpadních plynů, hluku, vibrací, pracovního prostředí, rozbory vody a další ekologické služby od INECO

Autorizované a akreditované měření emisí, hluku, průmyslová ekologie

Autorizovaná a akreditovaná laboratoř pro autorizované měření emisí, měření imisí, měření odpadních plynů, hluku, vibrací, pracovního prostředí, rozbory vody a další ekologické služby od INECO

Zrealizujeme měření

Nejen měření emisí, ale také venkovního a vnitřního hluku, vibrací, ovzduší a pracovního prostředí.

Provedeme rozbor

Připravíme pro Vás nebo Vaši firmu kompletní rozbor odpadních vod, pitné aj. vody

Poskytneme poradenství

Veškeré náležitosti vyplývající z legislativy pro plnění Vaší povinnosti.

AUTORIZOVANÁ A AKREDITOVANÁ MĚŘENÍ

Akreditovaná laboratoř

„Provedeme autorizované a akreditované měření emisí, technické měření emisí a imisí, pracovního prostředí (hluk, prašnost, chemické látky, mikroklimatické podmínky, vibrace), rozbory vody a měření hluku v mimopracovním prostředí. Zajišťujeme veškeré služby v ekologii (hlášení do systému ISPOP, provozní řády zdrojů, odborné posudky, rozptylové studie, žádost o povolení provozu dle Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., hlukové studie, poradenství k veškerým činnostem).„

Měření emisí a imisí

Vlastníte zdroj znečišťování ovzduší? Provedeme Vám autorizované a technické měření emisí veškerých znečišťujících látek vypouštěných z těchto zdrojů do ovzduší a do volné atmosféry. Měření jsou prováděna na základě autorizace Ministerstva životního prostředí a platného zákona o ochraně ovzduší.

Měření čistoty vzduchu

Pro potřeby kategorizace prací a znalosti pracovních podmínek Vašich zaměstnanců a pracovníků Vám provedeme akreditované měření pracovního prostředí a ovzduší. Součástí vyhodnocení akreditovaného měření je návrh na zařazení prací do kategorií dle platné legislativy.

Měření hluku – vnitřního

Jste obtěžováni hlukem? Provedeme Vám akreditované měření hluku ve vnitřních chráněných prostorech staveb, výrobních hal, na pracovních pozicích, pracovních místech, ale i v domácnostech a kancelářích.

Měření hluku – venkovního

Jste obtěžováni hlukem z dopravy či výrobních provozů? Provedeme akreditované měření hluku v chráněných venkovních prostorech staveb, rodinných domů, obytných místnostech a na hranicích pozemků.

Stavební akustika

Zajistíme Vám měření akustických vlastností staveb a stavebních konstrukcí. Měření slouží jako podklad ke stavebnímu řízení, kolaudaci staveb či hodnocení funkčnosti akustických izolací.

Měření chemických látek

Jste obtěžování hlukem? Provedeme Vám akreditované měření hluku ve vnitřních chráněných prostorech staveb, výrobních hal, na pracovních pozicích, pracovních místech, ale i v domácnostech a kancelářích.

Měření azbestu

Jste obtěžováni hlukem z dopravy či výrobních provozů? Provedeme akreditované měření hluku v chráněných venkovních prosotorech staveb, rodiných domů, obytných místnostech a na hranicích pozemků.

Mikroklimatické podmínky

Zajistíme Vám měření akustických vlastností staveb a stavebních konstrukcí. Měření slouží jako podklad ke stavebnímu řízení, kolaudaci staveb či hodnocení funkčnosti akustických izolací.

Další služby

Měření vibrací

Při instalaci a provozu motorových vozidel, veškerých strojů, zařízení a ručního nářadí se vyvarujte vibracím přenášených na člověka a do stavebních konstrukcí. Provedeme Vám měření vibrací a pomůžeme snížit účinek těchto vibrací.

Rozbory odpadních vod

Pokud vypouštíte odpadní nebo technologické vody do vod povrchových, kanalizací či septiků, zajistíme Vám akreditované rozbory vzorků vody dle vodoprávního rozhodnutí a platné legislativy, včetně akreditovaného odběru vzorků odpadní vody.

Rozbory pitné vody

Provedeme Vám akreditované rozbory pitné vody ze studní, vrtů, ale i veřejných vodovodů. Rozbory vody provádíme včetně akreditovaného odběru dle platné legislativy.
Měření prašnosti provádíme dle zákona, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií.

Ekologické poradenství

V rámci ekologického poradenství Vám nabízíme zpracování provozního řádu, povolení nového nebo stávajícího zdroje znečištění ovzduší a jiné odborné ekologické poradenství.