Autorizované a akreditované

měření emisí hluku vibrací

Autorizovaná a akreditovaná laboratoř pro autorizované měření emisí, měření imisí, měření odpadních plynů, hluku, vibrací, pracovního prostředí, rozbory vody a další ekologické služby od INECO

Autorizované a akreditované měření emisí, hluku, průmyslová ekologie

Autorizovaná a akreditovaná laboratoř pro autorizované měření emisí, měření odpadních plynů, hluku, vibrací, pracovního prostředí, rozbory vody a další ekologické služby od INECO

Zrealizujeme měření

Nejen měření emisí, ale také venkovního a vnitřního hluku, vibrací, ovzduší a pracovního prostředí.

Provedeme rozbor

Připravíme pro Vás nebo Vaši firmu kompletní rozbor odpadních vod, pitné aj. vody

Poskytneme poradenství

Veškeré náležitosti vyplývající z legislativy pro plnění Vaší povinnosti.

AUTORIZOVANÁ A AKREDITOVANÁ MĚŘENÍ

Akreditovaná laboratoř

„Provedeme autorizované a akreditované měření emisí, technické měření emisí, pracovního prostředí (hluk, prašnost, chemické látky, mikroklimatické podmínky, vibrace), rozbory vody a měření hluku v mimopracovním prostředí. Zajišťujeme veškeré služby v ekologii (hlášení do systému ISPOP, provozní řády zdrojů, odborné posudky, rozptylové studie, žádost o povolení provozu dle Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., hlukové studie, poradenství k veškerým činnostem).„

Měření emisí

Vlastníte zdroj znečišťování ovzduší? Provedeme Vám autorizované a technické měření emisí veškerých znečišťujících látek vypouštěných z těchto zdrojů do ovzduší a do volné atmosféry. Měření jsou prováděna na základě autorizace Ministerstva životního prostředí a platného zákona o ochraně ovzduší.

Měření čistoty vzduchu

Pro potřeby kategorizace prací a znalosti pracovních podmínek Vašich zaměstnanců a pracovníků Vám provedeme akreditované měření pracovního prostředí a ovzduší. Součástí vyhodnocení akreditovaného měření je návrh na zařazení prací do kategorií dle platné legislativy.

Měření hluku – vnitřního

Jste obtěžováni hlukem? Provedeme Vám akreditované měření hluku ve vnitřních chráněných prostorech staveb, výrobních hal, na pracovních pozicích, pracovních místech, ale i v domácnostech a kancelářích.

Měření hluku – venkovního

Jste obtěžováni hlukem z dopravy či výrobních provozů? Provedeme akreditované měření hluku v chráněných venkovních prostorech staveb, rodinných domů, obytných místnostech a na hranicích pozemků.

Stavební akustika

Zajistíme Vám měření akustických vlastností staveb a stavebních konstrukcí. Měření slouží jako podklad ke stavebnímu řízení, kolaudaci staveb či hodnocení funkčnosti akustických izolací.

Měření chemických látek

Měření chemických látek provádíme dle zákona č. 258/2000Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií. Součástí akreditovaného protokolu je zpracování návrhu na zařazení profesí do příslušné kategorie

Měření azbestu

Provádíme odběry vzorků a stanovení koncentrace azbestových a minerálních vláken v pracovním i vnitřním prostředí dle normy ČSN EN ISO 16000-7 Vnitřní ovzduší – část 7 – Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken

Mikroklimatické podmínky

Měření mikroklimatických podmínek provádíme dle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2005 Sb., nařízení vlády 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií

Další služby

Měření vibrací

Při instalaci a provozu motorových vozidel, veškerých strojů, zařízení a ručního nářadí se vyvarujte vibracím přenášených na člověka a do stavebních konstrukcí. Provedeme Vám měření vibrací a pomůžeme snížit účinek těchto vibrací.

Rozbory odpadních vod

Pokud vypouštíte odpadní nebo technologické vody do vod povrchových, kanalizací či septiků, zajistíme Vám akreditované rozbory vzorků vody dle vodoprávního rozhodnutí a platné legislativy, včetně akreditovaného odběru vzorků odpadní vody.

Rozbory pitné vody

Provedeme Vám akreditované rozbory pitné vody ze studní, vrtů, ale i veřejných vodovodů. Rozbory vody provádíme včetně akreditovaného odběru dle platné legislativy.
Měření prašnosti provádíme dle zákona, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií.

Ekologické poradenství

V rámci ekologického poradenství Vám nabízíme zpracování provozního řádu, povolení nového nebo stávajícího zdroje znečištění ovzduší a jiné odborné ekologické poradenství.