Autorizované měření emisí

Jste velká, střední či malá firma nebo fyzická osoba a potřebujete se zorientovat v oblasti ekologie a související legislativě? Provozujete zdroje znečišťování ovzduší? Potřebujete provést autorizované měření emisí? Potřebujete provést technické měření emisí?
Jsme připraveni nabídnout komplexní služby v průmyslové ekologii, měření emisí, v případě překročení emisních limitů návrhy řešení záchytu znečišťujících látek, technická a provozní měření emisí pro testování technologických linek za účelem optimalizace vypouštěných emisí a optimalizace provozu, odborné poradenství v oblasti celé problematiky průmyslové ekologie, přípravu měřících míst a instalaci stálých měřících míst s normovanými měřícími přírubami včetně vlastní realizace.

Historie a současnost Ineco s.r.o. – průmyslová ekologie

je prováděno dle platné legislativy v oblasti ochrany ovzduší a platné autorizace udělené Ministerstvem životního prostředí. Dle platného znění zákona a prováděcích předpisů v oblasti ochrany ovzduší,akreditace ČIA o.p.s. dle ČSN EN ISO/EC 17025 a ČSN P CEN/TS 15675.

Provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší mají dánu povinnost Zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. v platném znění zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek především prováděním autorizovaných měření emisí.Měření emisí provádíme u veškerých typů vyjmenovaných, nevyjmenovaných a ostatních zdrojů znečišťování ovzduší. Průmyslové zdroje znečišťování – kotelny, spalovací zdroje na veškerá paliva bez omezení jmenovitého tepelného příkonu zdroje, slévárny, obalovny živičných směsí, tryskače, lomy, štěrkovny, dřevozpracující průmysl, lakovny, impregnovny, laminovny, výroba kompozitů, povrchové úpravy, účinnost odlučovacích procesů, galvanizovny, brusírny, technologie průmyslových výrob, obrábění kovů, svařovny, kovárny, kogenerační jednotky, pístové spalovací motory, žárové pokovování zinkem, nanášení ochranných povlaků, povrchová úprava kovů a plastů, textilní provozy, sklářské provozy, tavení surovin, veškeré průmyslové výroby, technologické linky, technologie apod.

Autorizované měření emisí je prováděno převážně u technologií povrchových úprav, galvanizoven, metalizačních boxů, sléváren, skláren a sklářských tavících pecí, technologií průmyslových výrob, žárového pokovování zinkem, nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů, povrchové úpravě kovů a plastů, textilních provozů, sklářských provozů, tavení surovin, dřevozpracujícím průmyslu – pily, výrobny dýh, spárových desek, nábytku, překližky apod. Provedeme Vám měření a analýzu veškerých složek znečišťujících látek z vašeho zdroje znečišťování ovzduší. Autorizované měření emisí je prováděno u vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících veškeré znečišťující látky. Zejména při uvádění zdrojů do provozu a dále jako pravidelná periodická měření emisí.
Autorizované měření emisí je prováděno u vyjmenovaných stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší, zejména při uvádění zdrojů do provozu a dále jako pravidelná periodická měření. Měření emisí je prováděno zejména u kotelen a spalovacích zdrojů na veškerá paliva bez omezení jmenovitého tepelného příkonu, kogeneračních jednotek, pístových spalovacích motorech, procesních ohřevech s přímým systémem ohřevu, sléváren, kuploven, obaloven živičných směsí, teplovzdušných přímotopných systémech pro vytápění, veškerých průmyslových výrob, technologických linek a technologií. Provedeme Vám měření a analýzu veškerých složek spalin z vašeho zdroje znečišťování ovzduší. Měřenými palivy jsou spalovací zdroje na hnědé a černé uhlí, koks, biomasu, veškerá kapalná a plynná paliva.
Autorizované měření emisí je prováděno u vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky. Zejména při uvádění zdrojů do provozu a dále jako pravidelná periodická měření emisí. Autorizované měření emisí je prováděno převážně u technologií povrchových úprav při nanášení nátěrových hmot na povrch kovů, plastů, dřeva a veškerých materiálů, tiskáren a polygrafických výrob. Dále pak u procesů odmašťování, laminování, impregnace, výrobě kompozitů, nanášení adhezivních přípravků, navalování pásů a svitků a veškerých technologických linek. Mezi znečišťovatele ovzduší patří zejména lakovny, impregnovny, laminovny, výroba kompozitů, povrchové úpravy, technologie průmyslových výrob, obrábění kovů, svařovny, kovárny, žárové pokovování zinkem, nanášení ochranných povlaků, povrchová úprava kovů a plastů, textilní provozy, sklářské provozy, tavení surovin, veškeré průmyslové výroby, technologické linky, technologie apod. Provedeme Vám měření a analýzu veškerých složek těkavých organických látek VOC vyjádřených jako celkový organický uhlík TOC včetně identifikace jednotlivých složek z vašeho zdroje znečišťování ovzduší.
Autorizované měření emisí je prováděno převážně u technologických linek instalovaných na obalovnách živičných směsí, betonárnách, recyklačních linkách. Měřeny jsou zejména tuhé znečišťující látky z těchto zdrojů znečišťování ovzduší. Mezi hlavní znečišťovatele patří tryskárny, lomy, štěrkovny, kamenolomy a zdroje pro žárové nanášení kovů. U otevřených těžebních jam a dobývacích prostorů lomů, kamenolomů a štěrkoven provádíme dlouhodobý monitoring prašného spadu. Instalace sedimentačních nádob je prováděna převážně na hranicích pozemků těchto prostor a na základě předprohlídky zdroje odbornými pracovníky naší společnosti. Následuje dlouhodobý monitoring spadu tuhých znečišťujících látek s laboratorním vyhodnocením, které je zakončeno zpracováním odborné zprávy – protokolu o provedeném měření. Provedeme Vám měření a analýzu veškerých složek znečišťujících látek z vašeho zdroje znečišťování ovzduší. Autorizované měření emisí je prováděno u vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících veškeré znečišťující látky. Zejména při uvádění zdrojů do provozu a dále jako pravidelná periodická měření emisí.

Přehled měřených znečišťujících látek

 • Tuhé znečišťující látky  (TZL)
 • Plynné škodliviny (CO, NOx, SO2)
 • Stanovení obsahu O2, CO2
 • Měření hmotnostní koncentrace šestimocného chromu CrVI+
 • Těžké kovy (As, Cd, Be, Cr, Co, Ni, Tl, Se, Te, Sb, Sn, Mn, Cu, Pb, V, Zn, Al, Hg, CrVI+)
 • Celková koncentrace těkavých organických látek vyjádřená jako celkový organický uhlík (TOC)
 • Organické látky (VOC)
 • Amoniak, sirovodík, sirouhlík,
 • Anorganické sloučeniny chloru Cl, chlorovodíku HCl
 • Anorganické sloučeniny fluoru F, fluorovodíku HF
 • Těkavé organické látky – identifikace jednotlivých sloučenin VOC
 • Silné anorganické kyseliny vyjádřené jako H+
 • Kyanovodík, kyanidy vyjádřené jako CN
 • Fenol, formaldehyd, kyselina mravenčí
 • PAH – polycyklické aromatické uhlovodíky
 • Stanovení tmavosti kouře metodou dle Riengelmanna a Bacharacha

Zaujali jsme Vás?

Zašlete nám poptávku. Poptávka je zcela nezávazná. Připravíme pro Vás cenovou kalkulaci a velmi rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.