Měření chemických látek

Měření chemických látek provádíme dle zákona č. 258/2000Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií. Součástí akreditovaného protokolu je zpracování návrhu na zařazení profesí do příslušné kategorie

Měření vnitřního prostředí provádíme dle vyhlášky č. 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

 • aromatické uhlovodíky (styren, toluen, xyleny, benzen, …)
 • alifatické uhlovodíky
 • chlorované uhlovodíky (trichloretylen, tetrachloretylen, dichlormetan,…)
 • alkoholy (metanol, etanol, propanol, butanol,..)
 • ketony ( aceton, metyletylketon, cyklohexanon,…)
 • formaldehyd
 • glykolétery a jejich acetáty
 • estery kyseliny octové ( etylacetát, butylacetát, etyléter)
 • izokyanáty, akryláty, polyaromatické uhlovodíky, ftaláty
 • aminy ( triethanolamin, 2 – aminoethanol)
 • amoniak (chemická a farmaceutická výroba, …)
 • oxid uhelnatý, uhličitý, siřičitý, oxidy dusíku, sirovodík, ozón
 • chlor, chlorovodík, fluor, fluorovodík
 • silné minerální kyseliny
 • kovy a jejich sloučeniny ( Mn, Fe, Cu, Pb, Zn, Al, Cr, CrVI, Ni, Ti, Mo, …)
 • komplexní odborné poradenství v oblasti pracovního prostředí a hygieny práce
 • poradenství k měření pracovního ovzduší, měření pracovního prostředí ke kolaudačnímu řízení
 • na základě naměřených hodnot Vám zpracujeme návrh na zařazení prací do kategorií
Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. je akreditovaná
pro provádění činností u ČIA č. 1350.

Zaujali jsme Vás?

Zašlete nám poptávku. Poptávka je zcela nezávazná. Připravíme pro Vás cenovou kalkulaci a velmi rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.