Ekologické poradenství

 • Výpočty poplatků za znečištění ovzduší, zpracování souhrnná roční provozní evidence IRZISPOP.
 • Zpracování hmotnostní bilance těkavých organických látek dle platné legislativy.
 • Zpracování souhrnná provozní evidence SPE.
 • Zpracování provozní řády zdrojů znečišťování ovzduší včetně aktualizace dle platné legislativy.
 • Odborné poradenství v oblasti průmyslové ekologie, kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší, zpracování návrhů na zařazení zdrojů do kategorií a následné povinnosti jednotlivých zdrojů vyplívající z platné legislativy v oblasti ochrany ovzduší.
 • Vypracování provozních řádů zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 415/2012 Sb. v platném znění včetně vyřízení povolení provozu a odsouhlasení provozního řádu krajským úřadem příslušného kraje.
 • Vypracování žádosti k umístění zdroje znečišťování ovzduší včetně jejího vyřízení u orgánů státní správy dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
 • Vypracování žádosti povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší včetně jejího vyřízení u orgánů státní správy dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
 • Jednání a zastupování provozovatele (zákazníka) u orgánů státní správy v oblasti ochrany ovzduší, vod, pracovního a životního prostředí, obalů, odpadů apod.
 • Zastupování provozovatele (zákazníka) při kontrolách orgány státní správy v oblasti ochrany ovzduší, vod, pracovního a životního prostředí, obalů, odpadů apod.
 • Zpracování rozptylové studie zdrojů znečišťování ovzduší autorizovanou osobou.
 • Zpracování odborného posudku zdrojů znečišťování ovzduší autorizovanou osobou.
 • Zpracování dokumentace EIA, oznámení záměru, oznámení podlimitního záměru, IPPC.
 • Služba na základě osvědčení o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami.
 • Měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod.
 • Stanovení účinnosti odlučovacích procesů.
 • zpracování a vyřízení povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší podle §11 odstavce 2 písmene b) až d) a §13 odstavce 2 Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • vypracování dokumentací EIA podle zákona č. 100/2001 Sb. – zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Zpracování hodnocení rizik ekologické újmy

Zajištění povinností vyplývajících ze zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a prováděcího Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy. Zpracování zprávy o hodnocení rizik ekologické újmy.

Služba externí ekolog

Na základě uzavřené dlouhodobé smlouvy o dílo pravidelně dohlížíme nad plněním legislativních požadavků vaší společnosti v oblasti průmyslové ekologie. Služba je prováděna na základě pravidelných návštěv odborně způsobilé osoby. Návštěvy jsou nastaveny dle požadavku zákazníka v pravidelných intervalech nebo dle potřeby zpracování dokumentací.

Zaujali jsme Vás?

Zašlete nám poptávku. Poptávka je zcela nezávazná. Připravíme pro Vás cenovou kalkulaci a velmi rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.