Měření azbestu

Provádíme odběry vzorků a stanovení koncentrace azbestových a minerálních vláken v pracovním i vnitřním prostředí dle normy ČSN EN ISO 16000-7 Vnitřní ovzduší – část 7 – Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken

Měření koncentrace azbestu je prováděno v provozovnách, kde se zpracovávají umělá minerální vlákna. Dále pak v prostorech, kde jsou prováděny stavební, rekonstrukční nebo demoliční práce, které by mohly vést  k uvolnění azbestových a minerálních vláken

Stanovení azbestu se provádí určením plošné hustoty vláken na filtru prováděné mikroskopickými technikami a výpočtem četnosti těchto vláken v jednotkovém objemu sledované plynné směsi (odpadní plyn, pracovní ovzduší, vnitřní ovzduší pracovní ovzduší apod.) výhradně sčítáním vláken.

Druhy vzorkování, měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší, měření venkovního ovzduší

  • běžné vzorkování – provádí se během běžného užívání a chování v prostorech budovy (lze provádět periodicky pro ověření dlouhodobé účinnosti nápravných opatření)
  • vzorkování pozadí – provádí se v obývacích prostorách během běžného užívání před činností, která může vést k uvolňování azbestu
  • vzorkování pro ověření účinnosti a výzkumné vzorkování – určení vlivu běžných údržbových prací na koncentraci azbestových vláken v budově, kde jsou použity materiály obsahující azbest
  • výzkumné vzorkování – určení změn koncentrací azbestových vláken (při simulované činnosti, změnách užívání budov nebo v důsledku nahodilého poškození materiálů)
  • výstupní vzorkování – zjištění udržení koncentrace azbestových vláken (po ukončení odstraňování
  • azbestu, po uskutečněných nápravných opatřeních nebo po dokončení odstraňování azbestu)
  • vzorkování úniku – určování, zde při odstranění azbestu nedošlo nebo nedochází k únikům znečištěného vzduchu z prostoru odstraňování do okolního prostředí
  • osobní vzorkování – provádí se v dýchací zóně osob
  • vzorkování venkovního ovzduší – vzorkování by mělo probíhat při nízké rychlosti větru a nízké vlhkosti ovzduší.

Zaujali jsme Vás?

Zašlete nám poptávku. Poptávka je zcela nezávazná. Připravíme pro Vás cenovou kalkulaci a velmi rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.