Měření hluku

Měření hluku provádíme dle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb. Stanovení nejvyšších přípustných hladin akustického tlaku podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Měření hluku v pracovním prostředí

 •  měření hluku na pracovištích a pracovních místech pracovníků obsluhujících technologická zařízení
 • stanovení  – hluková zátěž obsluhy strojů
 • měření nízkofrekvenčního hluku
 • měření vysokofrekvenčního hluku
 • měření impulsního hluku
 • technická měření hluku výrobních zařízení jako podklad pro návrhy snížení hluku na pracovištích
Akreditovaná měření hluku jsou prováděna dle platné legislativy a dle platných ČSN. Protokoly o měření hluku jsou podkladem pro návrh na zařazení prací do kategorie dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., nebo pro uvedení pracoviště do trvalého provozu

Měření hluku v mimopracovním prostředí

 • měření maximálních hladin akustického tlaku A od zdrojů hluku umístěných v domě (vzduchotechnické a klimatizační jednotky, výtahy, hudební produkce, tepelná čerpadla, kotelny,
 • výměníkové stanice, garážová vrata, dieselagregáty a další.)
 • měření ekvivalentních hladin akustického tlaku A od zdrojů hluku umístěných mimo dům (hluk z  průmyslových provozoven, hluk z dopravy, hluk ze stavební činnosti apod.;  24 hodinová měření hlukunebo krátkodobá porovnávací měření hluku)
 • měření akustického tlaku Lt v 1/3 oktávových pásmech o středním kmitočtu pásem 6 Hz až 20 kHz a posouzení výskytu tónových složek ve zvukovém spektru hluku, měření hluku. Protokoly oakreditovaném měření hlukujsou podkladem pro porovnání dodržování limitních hodnot hluku, podkladem pro kolaudaci nebo podkladem pro hlukové studie.
 • měření hluku z průmyslových areálů
 • měření hluku ze společenských, stravovacích a zábavních zařízení (restaurace, vinárny, bary, diskotéky, herny apod.)
 • měření hluku ze stavební činnosti
 • hluku z dopravy automobilové, železniční, letecké a lodní
 • měření impulsního hluku(dobývací prostory, lomy, střelnice)

Měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku je prováděno pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin v době denní a pro nejhlučnější hodinu v době noční.

Měření hluku z dopravy je prováděno jako 24 hodinové měření nebo krátkodobé porovnávací měření.

Protokoly o akreditovaném měření hluku jsou podkladem pro porovnání dodržování limitních hodnot hluku, podkladem pro kolaudaci nebo podkladem pro hlukové studie.  Protokoly o měření hluku slouží také pro posouzení hlukových poměrů před a po rekonstrukci komunikace.

hlukové studie jako podklad k projektové dokumentaci, návrhy na snížení hluku technologických a vzduchotechnických zařízení, návrhy na zvýšení neprůzvučnosti stavebních prvků budov  (zpracování je provedeno autorizovanou osobou)

 • projektová dokumentace akustických opatření (zpracování je provedeno autorizovanou osobou)
 • instalace akustických zástěn, krytů a polokrytů, zvuk pohlcujících obkladů apod.
Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. je akreditovaná
pro provádění činností u ČIA č. 1350.

Zaujali jsme Vás?

Zašlete nám poptávku. Poptávka je zcela nezávazná. Připravíme pro Vás cenovou kalkulaci a velmi rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.