Měření vibrací

měření vibrací provádíme dle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb. Stanovení nejvyšších přípustných hladin akustického tlaku podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Měření vibrací provádíme jako podklad pro kolaudaci, ke kategorizaci pracovišť, jako podklad pro prokázáníchoroby z povolání a kontrolní měření

Měření hluku v mimopracovním prostředí

Vibrace se přenášejí na člověka při práci s ručním nářadím (elektrické a pneumatické vrtačky, hoblíky, brusky, sbíječky apod.)
  • měření vibrací přenášených na pracovníky při řízení dopravních prostředků nebo mechanizovaných strojů (nakladače, traktory, buldozery, vysokozdvižné vozíky, nákladní automobily)
  • horizontální a vertikální vibrace se na pracovníka přenášejí nejčastěji ze sedadla
  • měření vibrací na pracovištích a v chráněných vnitřních prostorách staveb
  • celkové vibrace jsou nejčastěji způsobeny stavební činností, těžbou v lomech, silniční a železniční dopravou a nebo se šíří ze sousedních provozoven ( např. tiskáren a  lisoven)

Měření vibrací provádíme analyzátorem účinků vibrací na člověka s tříosými snímači vibrací
od firmy Brüel & Kjaer, který je pravidelně kalibrován ČMI.

Hodnocení vibrací se provádí měřením hladiny zrychlení v decibelech (dB),
nebo přímo měřením zrychlení vibrací v m . s -2 .

Na základě naměřených hodnot vám zpracujeme návrh na zařazení prací do kategorií dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií.

Autorizované měření emisí je prováděno převážně u technologických linek instalovaných na obalovnách živičných směsí, betonárnách, recyklačních linkách. Měřeny jsou zejména tuhé znečišťující látky z těchto zdrojů znečišťování ovzduší. Mezi hlavní znečišťovatele patří tryskárny, lomy, štěrkovny, kamenolomy a zdroje pro žárové nanášení kovů. U otevřených těžebních jam a dobývacích prostorů lomů, kamenolomů a štěrkoven provádíme dlouhodobý monitoring prašného spadu. Instalace sedimentačních nádob je prováděna převážně na hranicích pozemků těchto prostor a na základě předprohlídky zdroje odbornými pracovníky naší společnosti. Následuje dlouhodobý monitoring spadu tuhých znečišťujících látek s laboratorním vyhodnocením, které je zakončeno zpracováním odborné zprávy – protokolu o provedeném měření. Provedeme Vám měření a analýzu veškerých složek znečišťujících látek z vašeho zdroje znečišťování ovzduší. Autorizované měření emisí je prováděno u vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících veškeré znečišťující látky. Zejména při uvádění zdrojů do provozu a dále jako pravidelná periodická měření emisí.
Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. je akreditovaná
pro provádění činností u ČIA č. 1350.

Zaujali jsme Vás?

Zašlete nám poptávku. Poptávka je zcela nezávazná. Připravíme pro Vás cenovou kalkulaci a velmi rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.