Rizika ekologické újmy

Zpracování hodnocení rizik ekologické újmy

Zajištění povinností vyplývajících ze zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a prováděcího Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy. Zpracování zprávy o hodnocení rizik ekologické újmy.

Na základě zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů mají provozovatelé činností uvedených v příloze č.1 k tomuto zákonu, tedy provozovatelé, kteří provozují některou z činností uvedenou v příloze k zákonu podléhající povolení dle některého ze složkových zákonů, povinnost mít nejpozději k 1. lednu 2013 zpracováno Hodnocení rizika ekologické újmy dle Nařízení vlády č. 295/2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění.

Mezi jednotlivé hodnocené činnosti patří

 • provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajících souhlasu podle zvláštního právního předpisu,
 • vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • odběr povrchových vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • odběr podzemních vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • zacházení se závadnými látkami podle zvláštního právního předpisu,
 • nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky podle zvláštního právního předpisu,
 • přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě,
 • nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty podle zvláštního právního předpisu,
 • přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku,
 • provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu,
 • nakládání s těžebním odpadem.
 • provozování úložišť oxidu uhličitého podléhajících povolení podle jiného právního předpisu.

Zaujali jsme Vás?

Zašlete nám poptávku. Poptávka je zcela nezávazná. Připravíme pro Vás cenovou kalkulaci a velmi rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.